โปรแกรม:

09.00 มาถึง อีโค่ โลจิค

09.30-10.30 พาเยยี่มชมฟาร์มในมูลนิธิฯและศูนยเ์รียนรู้บา้นดินแดง

11.00 เดินทางไปศึกษาผกัสมุนไพรและผักริมรั้วและการเผาถ่านบ้านพี่ราตรี

12.30 ทานอาหารกลางวนั

13.00 เดินไปศึกษาแหล่งเรียนรู้พลงังานน ้า บา้นคลองเรือ

15.30 กลบัมาดูการสานชะลอ(ตะกร้า)

16.30  รถมาส่งกลบัมาที่อีโค่ โลจิค

17.00 เขียนใบโพธิ์ท าบุญสิ้นสุดโปรแกรม 
 

3 คนขนึ้ไป: 900 บาทต่อคน รวม: น ้าสมุนไพร ชา อาหารกลางวนัเพื่อสุขภาพ การเดินทางในพื้นที่ กิจกรรม 

 

Program:

09.00 Arrive at Eco-Logic, welcome

09.30-10.30 Tour: visit the farm and DinDang clay houses

11.00 transport and visit to Pee Raatri’s garden and the charcoal plant

12.30 Lunch

13.00 transport and visit to Klong Rua

15.30 Return to Eco-Logic, visit basket weaving project

16.30 Return to Ecol-logic

17.30 Make a wish, end of program

 

4 people or more:

ONLY 900 BAHT PER PERSON!

Includes:

Water, herbal tea

Healthy lunch

Transport in the area

Plus activities

หนึ่งวันกับคนพอเพียงปากทรง| SELF SUSTAINABILITY PAKSONG DAY TRIP

฿900.00Price
  Testimonials
  What do our guests and visitors say about us.
  Click on the link below to find out.
  Events | retreats
  Sharing the experience and the knowledge we gained over the years.
  Click on the link below to find out about all retreats, events and workshops organized at Eco-Logic
  Publications
  Blogs, newspapers, tv programs and video's about Eco-Logic Thailand.
  Click on the link below to find out.
  Sustainability
  Eco-Logic is a social enterprise for sustainable tourism and a front runner in circular economy.

  Since 2003 we have achieved many goals, step by step - thanks to our visitors and local partners.
  Click on the link below to find out what we do and how you can join.
  Show More

  Paksong ประเทศไทย

  GPS 9.757646, 98.703230

  tcdf.ecologic@gmail.com

  Tel: +66 861 721 090

  Trip Advisor 2017 Certificate of Excellence

  © 2017 by Eco-Logic Thailand. Design by Icing On The Cake I Terms & Conditons I Privacy