โปรแกรม:

09.00 มาถึง อีโค่ โลจิค

09.30-10.30 พาเยยี่มชมฟาร์มในมูลนิธิฯและศูนยเ์รียนรู้บา้นดินแดง

11.00 เดินทางไปศึกษาผกัสมุนไพรและผักริมรั้วและการเผาถ่านบ้านพี่ราตรี

12.30 ทานอาหารกลางวนั

13.00 เดินไปศึกษาแหล่งเรียนรู้พลงังานน ้า บา้นคลองเรือ

15.30 กลบัมาดูการสานชะลอ(ตะกร้า)

16.30  รถมาส่งกลบัมาที่อีโค่ โลจิค

17.00 เขียนใบโพธิ์ท าบุญสิ้นสุดโปรแกรม 
 

3 คนขนึ้ไป: 900 บาทต่อคน รวม: น ้าสมุนไพร ชา อาหารกลางวนัเพื่อสุขภาพ การเดินทางในพื้นที่ กิจกรรม 

 

Program:

09.00 Arrive at Eco-Logic, welcome

09.30-10.30 Tour: visit the farm and DinDang clay houses

11.00 transport and visit to Pee Raatri’s garden and the charcoal plant

12.30 Lunch

13.00 transport and visit to Klong Rua

15.30 Return to Eco-Logic, visit basket weaving project

16.30 Return to Ecol-logic

17.30 Make a wish, end of program

 

4 people or more:

ONLY 900 BAHT PER PERSON!

Includes:

Water, herbal tea

Healthy lunch

Transport in the area

Plus activities

หนึ่งวันกับคนพอเพียงปากทรง| SELF SUSTAINABILITY PAKSONG DAY TRIP

฿900.00Price
  icon google maps.png

  71/4 M4 Paksong Phato

  ประเทศไทย

  Chumpon province

  86180 Thailand

  contact@ecologicthailand.com

  Tel: +66 861 721 090

  © 2017 by Eco-Logic Thailand. Design by Icing On The Cake I Terms & Conditons I Privacy