โปรแกรม:

09.00 มำถงึ อีโค่ โลจิค

09.30-10.30 พำเยี่ยมชมฟำร์มในมลูนิธิฯและศนูย์เรียนรู้บ้ำนดินแดง

11.00 เข้ำสวน เก็บผกั เก็บเห็ด เก็บไข่ในฟำร์ม

12.30 ทำนอำหำรกลำงวนั

13.30 เก็บผกัพืน้บ้ำนตำมธรรมชำติ

15.00 ปลกูต้นไม้/ผลไม้

16.00 เขียนใบโพธิ์ท ำบุญ 17.00 สนิ้สดุโปรแกรม 
 

2 คนขนึ้ไป: 350 บาทต่อคน รวม: น ้าสมุนไพร ชา อาหารกลางวนัเพื่อสุขภาพ การเดินทางในพื้นที่ กิจกรรม 

 

---

Program:

09.00 Arrive at Eco-Logic, welcome

09.30-10.30 Tour: visit the farm and DinDang clay houses

11.00 Work in the veggie gardens and on the farm

12.30 Lunch

13.30 Edible forest: go into nature and pick veggies

15.00 Plant fruit trees

16.00 Make a wish.

17.00 End of program

 

4 people or more:

ONLY 400 BAHT PER PERSON!

 

Includes:

Water, herbal tea

Healthy lunch

Transport in the area

Plus activities

หนึ่งวันกับครอบครัว FUN@THE FARM | DAY TRIP

฿400.00Price
  Testimonials
  What do our guests and visitors say about us.
  Click on the link below to find out.
  Events | retreats
  Sharing the experience and the knowledge we gained over the years.
  Click on the link below to find out about all retreats, events and workshops organized at Eco-Logic
  Publications
  Blogs, newspapers, tv programs and video's about Eco-Logic Thailand.
  Click on the link below to find out.
  Sustainability
  Eco-Logic is a social enterprise for sustainable tourism and a front runner in circular economy.

  Since 2003 we have achieved many goals, step by step - thanks to our visitors and local partners.
  Click on the link below to find out what we do and how you can join.
  Show More

  Paksong ประเทศไทย

  GPS 9.757646, 98.703230

  tcdf.ecologic@gmail.com

  Tel: +66 861 721 090

  Trip Advisor 2017 Certificate of Excellence

  © 2017 by Eco-Logic Thailand. Design by Icing On The Cake I Terms & Conditons I Privacy