โปรแกรม:

09.00 มำถงึ อีโค่ โลจิค

09.30-10.30 พำเยี่ยมชมฟำร์มในมลูนิธิฯและศนูย์เรียนรู้บ้ำนดินแดง

11.00 เข้ำสวน เก็บผกั เก็บเห็ด เก็บไข่ในฟำร์ม

12.30 ทำนอำหำรกลำงวนั

13.30 เก็บผกัพืน้บ้ำนตำมธรรมชำติ

15.00 ปลกูต้นไม้/ผลไม้

16.00 เขียนใบโพธิ์ท ำบุญ 17.00 สนิ้สดุโปรแกรม 
 

2 คนขนึ้ไป: 350 บาทต่อคน รวม: น ้าสมุนไพร ชา อาหารกลางวนัเพื่อสุขภาพ การเดินทางในพื้นที่ กิจกรรม 

 

---

Program:

09.00 Arrive at Eco-Logic, welcome

09.30-10.30 Tour: visit the farm and DinDang clay houses

11.00 Work in the veggie gardens and on the farm

12.30 Lunch

13.30 Edible forest: go into nature and pick veggies

15.00 Plant fruit trees

16.00 Make a wish.

17.00 End of program

 

4 people or more:

ONLY 400 BAHT PER PERSON!

 

Includes:

Water, herbal tea

Healthy lunch

Transport in the area

Plus activities

หนึ่งวันกับครอบครัว FUN@THE FARM | DAY TRIP

฿400.00Price
  icon google maps.png

  71/4 M4 Paksong Phato

  ประเทศไทย

  Chumpon province

  86180 Thailand

  contact@ecologicthailand.com

  Tel: +66 861 721 090

  © 2017 by Eco-Logic Thailand. Design by Icing On The Cake I Terms & Conditons I Privacy