top of page
Link to English version Liability Police

นโยบายความรับผิด

(คําแปล) 

อีโคโลจิค ไทยแลนด์ และมูลนิธิพัฒนาเด็กแห่งประเทศไทย สัญญาปลดเปลื้องความรับผิดชอบ สละสิทธิ์ในการเรียกร้องแบกรับความเสี่ยงและการชดเชย (ต่อไปใน สัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาไม่เอาผิด) 

โดยเมื่อคุณตกลงยอมรับในสัญญาไม่เอาผิดฉบับนี้แล้ว คุณจะสละสิทธิ์หรือยกเลิกสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่ง 

รวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดําเนินคดี หรือเรียกร้องค่าชดเชยในกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ 

โปรดอ่านเอกสารอย่างถี่ถ้วน! 

เพื่อให้อีโคโลจิค ไทยแลนด์ และมูลนิธิพัฒนาเด็กแห่งประเทศไทย อนุญาตให้ข้าพเจ้า และ/หรือบุตรผู้เยาว์ ของข้าพเจ้า หรือเด็กในความคุ้มครองได้เข้าร่วมกิจกรรมที่อีโคโลจิค ไทยแลนด์ และมูลนิธิพัฒนาเด็กแห่ง ประเทศไทย ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในนามของข้าพเจ้าเองและ/หรือบุตรผู้เยาว์ของ ข้าพเจ้า หรือเด็กที่อยู่ในความคุ้มครอง 

คําจํากัดความ

ในสัญญาฉบับนี้ อีโคโลจิค ไทยแลนด์ และมูลนิธิพัฒนาเด็กแห่งประเทศไทย และกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ชี้แนะ ตัวแทน ผู้รับเหมาอิสระ ผู้รับเหมาช่วง ตัวแทน อาสาสมัคร ผู้สืบทอด และผู้รับมอบหมาย ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ผู้ไม่ถูกเอาผิด” 

คําว่า “กิจกรรม” หมายรวมถึง ทุกกิจกรรม การเยี่ยมชม และการอยู่อาศัยที่เกิดขึ้นที่หรือที่เกี่ยวกับอีโคโลจิค ประเทศไทยและ/หรือ มูลนิธิพัฒนาเด็กแห่งประเทศไทย และหมายรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเหตุการณ์หรือ บริการที่จัดหามา จัดการ ดําเนินการ ปฏิบัติ ได้รับการสนับสนุน หรือได้รับมอบอํานาจจากผู้ได้รับการ ยกเว้น และจะหมายรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการพายเรือ การล่องแพ การปั่นจักรยาน การว่ายน้ํา การเดินถ้ํา การเดินป่า การออกทริปรายวัน การท่องเที่ยว การชมวิว การใช้ที่พักอาศัย ร้านอาหาร ห้องน้ํา สนามกีฬา พื้นที่สุขภาพ อ่างน้ําร้อน และสระน้ํา และการเดินทางทั้งหมดที่รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการเดินทางด้วย รถยนต์ รถตู้ รถบัส พาหนะทางน้ํา และยานยนต์ต่าง ๆ 

 

การแบกรับความเสี่ยง 

ข้าพเจ้ารับทราบดีว่าการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาจต้องมีการใช้กําลังหรือเป็นอันตรายได้ ซึ่งการเข้าร่วม ของข้าพเจ้า และ/หรือบุตรผู้เยาว์ของข้าพเจ้า หรือเด็กที่อยู่ในความคุ้มครองเป็นการเข้าร่วมแบบสมัครใจ ข้าพเจ้าตกลงว่าจะแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดอันเนื่องจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมของข้าพเจ้า และ/หรือบุตรผู้เยาว์ของข้าพเจ้า หรือเด็กที่อยู่ในความคุ้มครอง ข้าพเจ้าขอรับรองต่อผู้ไม่ถูกเอาผิดว่า ข้าพเจ้าและบุตรผู้เยาว์ของข้าพเจ้าหรือเด็กในความคุ้มครองมีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีความผิดปกติหรือ ข้อบกพร่องทางร่างกายที่อาจจํากัดความสามารถของข้าพเจ้า/เราในการเข้าร่วมกิจกรรม ข้าพเจ้าขอรับรอง เพิ่มเติมว่า เมื่อไรก็ตามที่หากข้าพเจ้า /เรารู้สึกหรือเชื่อว่าข้าพเจ้า/เรากําลังตกอยู่ในอันตราย หรือไม่สามารถ เข้าร่วมกิจกรรมได้อีกต่อไป ข้าพเจ้า เราจะหยุดการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นทันที 

ข้าพเจ้ารับทราบดีว่ากิจกรรมอาจเกิดขึ้นในสภาพรกร้างและการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นอาจเกี่ยวข้องกับความ เสี่ยงอันตราย หรือภัยต่าง ๆ สภาพแวดล้อมที่จะมีการทํากิจกรรมต่าง ๆ อาจมีความเสี่ยงในการเผชิญหน้า กับสัตว์อันตรายและแมลง และอาจเดินชนวัตถุที่อยู่ในธรรมชาติอย่างเช่นกิ่งไม้และหิน ความเสี่ยง อันตราย หรือภัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาจหมายรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือการ เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อที่มีมนุษย์หรือสัตว์เป็นพาหะ แบคทีเรีย และไวรัส ซึ่งรวมถึงแต่ ไม่จํากัดเพียงโรคโควิด-19 ไข้เลือดออก มาลาเรีย และโรคอื่น ๆ อุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บในระหว่างการ ทําโยคะ และกิจกรรมออกกําลังกายอื่น ๆ รวมถึงการออกทริปรายวัน การตกจากกิ่งไม้หรือต้นไม้ ดินถล่ม และน้ําท่วม การสะดุดล้ม การลื่น การตกลงมา การจมน้ํา ฟ้าผ่า การเผชิญหน้ากับสัตว์พื้นถิ่นหรือสัตว์ป่า รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง งูปลิง ผึ้ง ยุง เห็บหมัด และแมลงหรือสัตว์อื่น ๆ การเผชิญหน้าในหรือรอบ ๆ ที่พัก ในห้องน้ําเปิด ในห้องทําโยคะ ในร้านอาหาร ในสวนและแม่น้ําและตามทางเดิน อุบัติเหตุจากยานยนต์หรือ การเดินทางอื่น ๆ อันตรายจากไฟฟ้าช็อตจากปลั้กและสายไฟหรืออันตรายจากไฟฟ้าอื่น ๆ ความประมาท เลินเล่อของบุคคลอื่น และความประมาทเลินเล่อในส่วนของผู้ไม่ถูกเอาผิด 

ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าความประมาทเลินเล่อหมายรวมถึงความล้มเหลวในส่วนของผู้ไม่ถูกเอาผิดในการปกป้อง หรือคุ้มครองข้าพเจ้าจากความเสี่ยง อันตรายและภัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการอยู่อาศัยในที่พักตาม ธรรมชาติ และในอาคารของอีโคโลจิค ประเทศไทย และมูลนิธิพัฒนาเด็กแห่งประเทศไทย การสื่อสารในที่ รกร้างและในพื้นที่ชนบทของประเทศไทยทําได้ยาก และในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ การช่วยเหลือ การ รักษาพยาบาล และการอพยพอาจไม่สามารถกระทําได้ในทันที หรืออาจเกิดความล่าช้า ข้าพเจ้ารับทราบ ความเสี่ยง อันตราย และภัยที่เกี่ยวกับกิจกรรมเป็นอย่างดี และข้าพเจ้าตกลงยอมรับและแบกรับความเสี่ยง อันตรายและภัยดังกล่าวรวมถึงโอกาสในการบาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหาย อันเนื่องมาจาก หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว 

ข้อตกลงเกี่ยวกับการปลดเปลื้องความรับผิดชอบ การสละสิทธิเรียกร้อง และการชดเชย 

เมื่อผู้ไม่ถูกเอาผิดพิจารณาอนุญาตให้ข้าพเจ้า และ/หรือบุตรผู้เยาว์ของข้าพเจ้า หรือเด็กในความคุ้มครองเข้า ร่วมกิจกรรม และอนุญาตให้ข้าพเจ้า เราใช้อุปกรณ์ ยานพาหนะ พื้นที่จอดรถและสิ่งอํานวยความสะดวก ของพวกเขา ข้าพเจ้าตกลงดังต่อไปนี้ 

 

1.สละสิทธิ์ในการเรียกร้องใด ๆ ที่ข้าพเจ้า เรามีหรืออาจมีในอนาคตกับผู้ไม่ถูกเอาผิด และไม่เอาผิดกับผู้ไม่ ถูกเอาผิดในส่วนของความรับผิดชอบกรณีความสูญเสีย หรือความเสียหาย (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความ เสียหายสืบเนื่อง) ค่าใช้จ่าย หรือการบาดเจ็บรวมถึงการเสียชีวิต ที่ข้าพเจ้า เราพึ่งประสบ หรือที่ญาติของ ข้าพเจ้า เราพึงประสบอันเนื่องมาจากหรือที่เกี่ยวข้องกับความประมาทเลินเล่อของบุคคลเดียวหรือหลายคน การละเมิดสัญญา หรือการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมายหรือหน้าที่อื่น รวมถึงหน้าที่ในการดูแลในส่วนของผู้ ไม่ถูกเอาผิด ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าความประมาทเลินเล่อหมายรวมถึงการที่ผู้ไม่ถูกเอาผิดล้มเหลวและไม่ สามารถปกป้องหรือคุ้มครองข้าพเจ้า/ เราจากความเสี่ยง อันตราย และภัยตามที่ระบุไว้ข้างต้น 

2. ไม่เอาผิดและชดเชยให้กับผู้ไม่ถูกเอาผิด ในส่วนของความรับผิดชอบต่อความเสียหายในทรัพย์สิน หรือ การบาดเจ็บของบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของข้าพเจ้า/เราในนามของข้าพเจ้าและในนาม ของทายาท ผู้จัดการมรดก ตัวแทน ผู้ดูแลทรัพย์สิน และผู้รับมอบหมายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตกลงชดเชย ให้กับและไม่เอาผิดกับผู้ไม่ถูกเอาผิดในส่วนของข้อเรียกร้องทั้งหมดที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งพึ่งมี ซึ่งรวมถึง ตัวข้าพเจ้าเอง ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการรับรองที่ข้าพเจ้ามีในสัญญานี้ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมของ ข้าพเจ้าเรา ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะทําที่ไหนและไม่ว่าจะได้รับผลกระทบก่อน ในระหว่าง หรือหลังการเข้า ร่วมกิจกรรมดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ภาระผูกพันในการชดเชยของข้าพเจ้ารวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความ เสียหายสืบเนื่องที่เกิดขึ้นกับผู้ไม่ถูกเอาผิดและค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายที่เกิดกับผู้ไม่ถูกเอาผิดและ อาจ หมายรวมถึงการยื่นเรื่องอุทธรณ์ 

3. ข้าพเจ้าเข้าใจและตกลงว่าข้าพเจ้าไม่ได้ให้ผู้ไม่ถูกเอาผิดจัดการ หรือดําเนินการเกี่ยวกับประกันภัยทุก ประเภทเพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้า/ เรา ในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของข้าพเจ้า เรา และข้าพเจ้า รับผิดชอบเรื่องการจัดทําประกันชีวิต ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ ประกันทรัพย์สิน หรือประกัน อื่น ๆ ทั้งภาคบังคับและตามความสมัครใจแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของข้าพเจ้า และ หรือบุตรผู้เยาว์ของข้าพเจ้า หรือเด็กในความคุ้มครอง ด้วยค่าใช้จ่ายของข้าพเจ้าเอง 

4. ข้าพเจ้าตกลงว่าการปลดเปลื้องความผิดและการชดเชยตามสัญญานี้จะครอบคลุมการบาดเจ็บทางร่างกาย และอารมณ์ และ/หรือความเสียหาย รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการบาดเจ็บทางร่างกาย (รวมถึงการเสียชีวิต) และการเสียหายของทรัพย์สิน ไม่ว่าข้าพเจ้า และ/หรือบุตรผู้เยาว์ของข้าพเจ้า หรือเด็กในความคุ้มครองหรือ บุคคลอื่นเป็นผู้รับผลกระทบก่อน ในระหว่างหรือหลังการเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงว่า ขอบข่ายการปลดเปลื้องความผิดและการชดเชยจะรวมถึงการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียง

บางส่วน ต่อการกระทําของข้าพเจ้า การกระทําของบุคคลอื่น หรือในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ หรือทรัพย์สิน ไม่ว่าจะสามารถรู้ล่วงหน้าได้หรือไม่ก็ตาม 

5. สัญญาไม่เอาผิดจะมีผลบังคับใช้และมีผลผูกพันกับข้าพเจ้า บุตรผู้เยาว์ของข้าพเจ้าหรือเด็กในความ คุ้มครอง ทายาท ญาติ ผู้จัดการมรดก ผู้รับมอบหมาย ผู้ดูแลทรัพย์สินและตัวแทน 

6. สัญญาไม่เอาผิดและสิทธิ์ หน้าที่และภาระผูกพันระหว่างทั้งสองฝ่ายตามสัญญาฉบับนี้จะบังคับใช้และ ตีความตามกฎหมายประเทศไทยและไม่มีขอบเขตอํานาจอื่น 

7. การดําเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองฝ่ายในส่วนของสัญญาไม่เอาผิดฉบับนี้จะต้องดําเนินการ ภายในประเทศไทย ในขอบเขตอํานาจของศาลไทย โดยเฉพาะเรื่องการสละสิทธิ์ที่ต้องมีการตัดสินพิจารณา โดยลูกขุนและ 

8. หากบทบัญญัติใด ๆ ในสัญญานี้ไม่สมบูรณ์ เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ตามคําสั่งศาลที่มี ขอบเขตอํานาจ บทบัญญัติดังกล่าวหรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องจะถือว่าถูกแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่บังคับใช้ หรือหากทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่สมเหตุสมผล บทบัญญัติหรือส่วนใดส่วนหนึ่งดังกล่าวจะถูกตัด ออกโดยไม่ส่งผลกระทบกับการมีผลผูกพัน หรือการบังคับใช้ของบทบัญญัติส่วนที่เหลือ 

ในการทําสัญญาไม่เอาผิดฉบับนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้การรับรองหรือแถลงการณ์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ ไม่ถูกเอาผิดในส่วนที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของกิจกรรม นอกเหนือจากส่วนที่กําหนดไว้ในสัญญาไม่เอา ผิดฉบับนี้ 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและทําความเข้าใจสัญญาไม่เอาผิดฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้วและข้าพเจ้าทราบ ดีว่าเมื่อมีการเยี่ยมชมและทําการจอง ข้าพเจ้าได้สละสิทธิ์ตามกฎหมาย ซึ่งข้าพเจ้าและ/หรือบุตรผู้เยาว์ของ ข้าพเจ้า หรือเด็กในความคุ้มครอง ทายาท ญาติ ผู้จัดการมรดก ผู้รับมอบหมาย ผู้ดูแลทรัพย์สิน และตัวแทน พึงมีกับผู้ไม่ถูกเอาผิดด้วย 

bottom of page